Stanovy

Stanovy dobrovolného hasičského sboru v Nedakonicích

§1 

Účelem jednoty jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství  ohně a jiné živelné, aby zachráněn byl život a majetek občanů. 

§2  

Prostředky ku dosažení tohoto účelu jsou: a) pravidelně i veřejně  i soukromě pěstovaná cvičení se stroji  a tělocvik se zvláštním zřetelem na výkony hasičské; výletní cvičení pochodová a c) poučné i zábavné rozpravy a přednášky z oboru hasičstva a tělocviku. 

§3 

Aby se účelu tohoto snadněji dosáhlo, zaveden bude ve sboru hasičském vojenský pořádek. 

§4 

Jednota má své sídlo v Nedakonicích, tvoří se dobrovolným přistupováním a sestává se z členů: činných, b)přispívajících a c) čestných. 

§5 

Údem činným může se státi každý mravně zachovalý, tělesně zdravý občan, nejméně osmnáct let starý, členem přispívajícím jest ten, kdo se zaváže jednotu pravidelným peněžitým příspěvkem podporovati.Údy činné (tyto na odporučení náčelnictva) a přispívající přijímá výbor, aniž by byl povinnen udáti důvody, odmítne-li nějakou přihlášku. Členy čestnými jmenuje valná hromada osoby, které si buď o jednotu samu, nebo o hasičstvo vůbec zvláštních zásluh dobyly. 

§6  

Každý člen má právo návrhy činiti, ve valné hromadě rokování se zúčastniti, členy výboru volit i(je – li svéprávný) a do výboru volen býti s tím však obmezením, že volbu tří členů náčelnictva konají pouze členové činní a že mohou také jen členové činní do náčelnictva voleni býti. 

§7  

Povinností každého člena činného jest, aby řádu služebního, jejž náčelnictvo ve srozumění s výborem jednoty a představenstva obce vydá dokonale šetřit a však rozkazů náčelnictva bez jakékoliv odmluvy poslušen byl; člen přispívající jest povinnen příspěvek svůj řádně odváděti; členové čestní nemají žádných povinností.

§8 

Členem býti přestává, kdo ohlásiv to výboru dobrovolně vystoupí, nebo koho výbor pro neplnění členských povinností, pro nepočestné neb jednotě škodné jednání vyloučí. 

§9 

Záležitosti jednoty spravují :a) valná hromada, b) výbor a c) náčelnictvo. 

§10 

Valná hromada, kterou výbor svolá, schází se každého roku jednou, mimořádnou valnou hromadu může výbor svolati, kdykoliv toho potřebu uzná , musí ji však svolati, a to nejdéle do 14 dní, žádá-li toho aspoň třetina členů. 

 §11 

Valná hromada může se platně usnášeti, byli – li dříve den, hodina místnost odbývání a předměty rokování vyvěšením návěstí na veřejných místech obce oznámeny, neb oběžníkem sděleny členům v sídle jednoty bydlícím, což státi se má aspoň 3 dny před odbýváním valné hromady; při mimořádných hromadách však výbor touto lhůtou vázán není.
Ku platnému usnášení se valné hromady dále zapotřebí jest, aby byla přítomna aspoň nadpoloviční většina členů činných. Kdyby ani tento počet členů činných se nezešel, svolati se má bezprodlení a za nezměněného pořádku rokování valná hromada druhá, která pak, nepřihlížejíc k počtu přítomných členů činných – usnášeti se může. 

§12  

Valné hromadě se vyhražuje: a) schvalování výročních, závěrečných účtů a předchozích rozpočtů; b) volba starosty, tří členů výboru, náčelnictva (s obsazením v §6 obsaženým), dvou náhradníků a dvou přihlížitelův účtů, c) jmenování čestných členů, d) výklad a změna stanov a e) usnešení a rozejítí se jednoty. 

§13 

 Výbor sestává ze sedmi členů: ze starosty, 3 členů náčelnictva a tří ostatních členů, kteří vesměs na dobu tří roků se volí a své úřady a bezplatně zastávají. V tom případě, kde padne volba starosty a náčelníka na jednu osobu, volí valná hromada o jednoho člena výboru více, aby počet sedmi členů výboru byl doplněn.  

§14  

Výbor volí ze svého středu náměstka starosty, kteroužto hodnosť i náčelník sboru zastávati může, jednatele a pokladníka; schází se na svolání starostovo dle potřeby, musí však býti svolán, žádají-li toho aspoň čtyři jeho členové. Usnášeti se může výbor platně, jsou-li přítomni alespoň čtyři členové jeho (starostu neb náměstka v to počítaje). Jemu náleží vésti všechny záležitosti, které nejsou vyhraženy valné hromadě. 

§15  

Starosta předsedá výboru a valné hromadě, stará se o vykonání všech usnesení, která stanovám anebo zákonu neodporují, vydá společně s náčelníkem (je-li starosta a náčelník v jedné osobě současně, podpisuje poukázky tento náměstek starostův) poukázky na výdaje, dohlíží vůbec ku zprávě jednoty a podpisuje spolu s jednatelem protokoly o valných hromadách a poradách výboru vedené, jakož i všechny spisy a listiny.
Na listinách však, kterými se jednota právně zavazuje, musí býti podepsán též náčelník. 

§16 

Jeli starosta zaneprázdněn, zastupuje jej ve všem jeho náměstek. 

§17  

Jednatel sepisuje i spolupodepisuje a přechovává veškeré protokoly, spisy a listiny. 

§18  

Pokladník spravuje pokladnu, přijímá a na poukázku starostou nebo náměstkem a náčelníkem společně podepsanou vydává peníze, vede účty jednoty a předkládá výboru jich závěrky a rozpočty. 

§19  

Náčelnictvo skládá se z náčelníka, prvního a druhého podnáčelníka, kteří dle pořádku ve všem zastupují náčelníka, jestli tento zaneprázněn. 

§20  

Náčelníkovi náleží samostatné, toliko mor. zákonem zemským ze dne 5. dubna 1873 vyřknuté velení při požáru a při cvičení, vůbec ve všem vrchní řízení a pořádání činného mužstva (sboru hasičského) a spolupůsobení u vykonávání policie požárové v obci. On jest za své jednání při požáru zodpověden obecnímu výboru.
Při tom a jmenovitě též při dozoru na nářadí a zbroje hasičské mají jej oba podnáčelníci dle jeho nařízení podporovati. 

§21 

Na venek proti úřadům a naproti osobám třetím zastupuje jednotu starosta společně s náčelníkem a jednatelem, v záležitostech pouze hasičských však náčelník samostatně a po případě (§44 mor. zákona zemského ze dne 5. dubna 1873 čís. 35) obec. 

§22 

Veškerá usnášení stávají se platná prostou většinou hlasů přítomných, jedině ku změně stanov nebo ku zrušení jednoty jest zapotřebí většiny dvou třetin; jsou-li hlasy rovné platí usnešení to, ku kterému se předsedající přidá. Volby ve valné hromadě konají se hlasovacími lístky neb aklamací, o čemž rozhoduje valná hromada; volby, které výbor vykonává mohou se též ústním hlasováním nebo aklamací prováděti. 

§23  

Dává-li obec jednotě peněžitou nebo jinou hmotnou podporu, má její představený právo schůzím výboru a valným hromadám obcovati.

§24 

Členové činní oprávněni jsou nositi ve službě stejnokroj a odznak (hasičskou přilbu nade dvěma se křižujícíma se sekyrkama); bližší popis stejnokroje výzbroje ustavuje se řádem služebním.  

§25 

Spory z poměru spolkového vzniklé rozhoduje dle svého nejlepšího svědomí a uznání smírčí soud z jehož nálezu odvolati se nelze. Smírčí soud, ze spolkových záležitostí vzniklý skládá se z 5 svéprávných členů jednoty, z nichž každá strana zvolí dva, načež tito čtyři zvolí sobě většinou hlasů, popřípadě losem člena pátého za předsedu. Nevykoná-li jedna strana, byvši jedna strana k tomu vyzvána, volbu tuto do týdne, zvolí strana druhá i ostatní dva rozhodčí. 

 §26 

Jednota se rozejde, usnese-li se o tom valná hromada anebo klesne-li počet členů činných pod deset. V tomto případě jakož i byla-li jednota úředním rozpuštěním zrušena, svěří se veškeré jmění, které se hasičskému účelu odciziti nesmí, obci, která je na tak dlouho spravovati bude, až se opět zřídí nová, dobrovolná jednota hasičská, již se jmění ono vydati má, přijme-li do stanov ustanovení tohoto článku.  

V Nedakonicích dne 21. listopadu 1896 

.

Motyčka Antonín

Antonín Kaiser,  prozat. Náčelník

.

Krejčí Jakub 

Cyrill Martinák 

.

Martin Lenhart 

Mléčka František 

.

Vincenc Glos 

František Masařík 

Tyto stanovy dobrovolného sboru hasičského v Nedakonicích se od obecního výboru úpně schvalují.
V Nedakonicích dne 21. listopadu 1896 

.

Mareček František
Člen výboru 

Vaďura Martin Radní
Václav Pokorák Radní 

Čís: 45430 

Založení tohoto spolku podle obsahu před stojících stanova se ve smyslu čl. 9 zákona ze dne 15. listopadu 1867, ř. z. čís. 134 dosvědčuje.
V Brně dne 16. prosince 1896