Předmět činnosti

A) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Způsob založení
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů a působí na úseku požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území našeho státu a je právním nástupcem Svazu po­žární ochrany ČSFR na území České republiky. Sdružení vzniklo registrací 9.4.1991 jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat. Cílem činnosti sdružení je spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostem, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Náklady na činnost
Sdružení jsou hrazeny ze svých příjmů, které jsou zejména tvořeny členskými příspěvky a výdělečnou činností včetně podni­katelské a obchodní.

Činnost sdružení
Činnost je vymezena ústavou, zákony ČR a stanovami sdružení. Sdružení pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzic­kým a právnickým osobám tím že:

  • ze svých členů vyhledává členy zásahových jednotek

  • přispívá předcházením požárů organizováním preventivně – výchovné činnosti mezi občany a mládeží

  • při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí organizační jednotky a členové sdružení zejména spolu s prostředky, které používají mo­hou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku; zvláště se podílí na ustavování jednotek, provádění údržby, oprav technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů.

  • se podílí na odborné přípravě členů jednotek požární ochrany

Sdružení je organizováno na územním principu. Obvody působnosti základních článků se zpravidla shodují s územně správním členěním ČR.

Organizační struktura
Organizační struktura je tvořena ústředím s celostátní působností, krajskými sdruženími s působností dle územně správním členěním, okres­ními sdruženími s působností pro okres, okrsky zpravidla s působností pro několik sborů a sbory dobrovolných hasičů s působností pro danou obec. Organizační jednotky vznikají zápisem do registru organizačních jednotek, vedeného sdružením

Funkční období statutárních zástupců na všech úrovních jsou pětiletá.

Symboly sdružení jsou znak, vlajka a prapor, stejnokroj a logo.

Členství ve sdružení je dobrovolné, řádným členem sdružení hasičem se může stát fyzická osoba starší 18 let, mladým hasičem se může stát fy­zická osoba starší 6 let souhlasí –li s jejím členstvím její zákonný zástupce. Členy sdružení mohou být také právnické osoby, jejich členství vzniká uzavřením smlouvy.

B) Sbor dobrovolných hasičů:

Sbor dobrovolných hasičů je základní organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v níž jsou bezprostředně realizovány cíle sdružení.

Sbor dobrovolných hasičů je tvořen volenými orgány a členskou základnou.

Orgány sboru jsou: valná hromada, výbor, starosta, velitel a vedoucí zájmových kolektivů.

Činnost sboru
Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob. Členové našeho sboru se zejména podílí na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách techniky a věcných prostředků určených k likvidaci mimořádných událostí. Zabezpečují také činnost zásahové jednotky (zřízené obcí) při požárech nebo jiných mimořádných událostech, při kterých může být užito sil a prostředků hasičské techniky. Sbor také působí v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která je zaměřena na předcházení požárům, jiným mimořádným událostem a stanovení postupů při zasahování proti nim. Činnost sboru je financována zejména členskými příspěvky, dobrovolnou prací členů, dary fyzic­kých nebo právnických osob, dotacemi orgánů státní správy nebo samosprávy a výnosy z reklamy.

C) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Obec zřizuje jednotku v souladu se zákonem o požární ochraně v rámci své samostatné působnosti. Jednotka je organizační složkou obce a provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém územním obvodu.

Obec zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky, výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Činnost jednotky je financována z veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu obce, majetek používaný jednotkou je majetkem obce. Členy jednotky bývají zpravidla členové občanského sdružení působícího na úseku PO např. členové sboru dobrovolných hasičů obce.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí jsou v rámci ČR rozděleny do 3 kategorií s označením JPO II, JPOIII a JPO V.

Každá jednotka se skládá z velitele jednotky, velitelů družstev, strojníků a hasičů. Minimální početní stavy jednotek jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie příslušnými předpisy.

V naší obci je zřízena jednotka kategorie JPO II/1 – jedná se o jednotku s územní působností, tato jednotka je určena pro hašení požárů a provádění záchranných prací také mimo území svého zřizovatele zpravidla do 20 min. jízdy. Výjezd jednotky musí proběhnou do 10 minut od přijmutí oznámení o události. Jednotka je složena z velitele jednotky, 2 velitelů družstva, 3 strojníků a min. 6 hasičů. Svolání jednotky je prováděno dálkově spouštěnou elektrickou sirénou a zasíláním SMS zpráv na mobilní telefony členů jednotky.


Zřizovací listina JSDH Nedakonice