Desatero

DESATERO KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ SDH NEDAKONICE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

  1. Mladý hasič se chová uctivě a ohleduplně k sobě, svým vedoucím a ostatním členům. Nepřerušuje výklad vedoucího, ani jiné osoby.
  2. Na plánovaná setkání chodí mladý hasič včas a řádně upraven pro předpokládanou činnost. Pokud se nebude na dané místo schopen dostavit včas, pak tuto situaci oznámí svému vedoucímu ihned po zjištění tohoto stavu. Tolerance pozdního příchodu je 5 minut. Pokud bude nepřítomnost mladého hasiče známa v časovém předstihu, oznámí tuto skutečnost svému vedoucímu včas sám nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce.
  3. V době konání jakékoliv akce pořádané kolektivem mladých hasičů při SDH Nedakonice provádí mladý hasič výhradně činnosti jemu zadané jeho vedoucím nebo jinou, vedoucím pověřenou osobou. Mladý hasič neprovádí činnosti nesouvisející s činností kolektivu. Mladý hasič nepoužívá mobilní telefon v jiných případech, než je mu povoleno vedoucím nebo v naléhavém případě.
  4. Před zahájením a po skončení činnosti se v klubovně SDH bude provádět pořadový výcvik s hlášením (nástup).
  5. Všechny prostory využívané pro činnost mladých hasičů (klubovna, hřiště, …) se po ukončení činnosti uvedou do původního stavu. Mladý hasič neničí, neznečišťuje, ani jinak nepoškozuje majetek SDH, ani jiný, jemu svěřený majetek nebo majetek, se kterým přichází do styku.
  6. Docházka, chování a celková činnost každého mladého hasiče je hodnocena bodovým systémem. Ten, který bude mít nejvyšší bodové ohodnocení, bude po zásluze náležitě odměněn.
  7. Vedoucí kolektivu si vyhrazují právo přidělit mimořádný bodový zisk tomu, kdo svojí činností mimořádně prospěl kolektivu mladých hasičů, či jinak prospěl svému okolí a společnosti. Vedoucí kolektivu si vyhrazují právo na změnu a úpravy tohoto desatera ve prospěch kolektivu mladých hasičů při SDH Nedakonice.
  8. Vedoucími kolektivu mladých hasičů jsou Jiří Wolf, Richard Březina a jiné jimi výslovně pověřené dospělé osoby (např. rodiče jako dohled při výletech, apod.)
  9. Mladý hasič chodí na akce pořádané kolektivem dobrovolně a rád. Nikdo jej nenutí proti jeho vlastní vůli konat činnosti spojené s kolektivem mladých hasičů při SDH Nedakonice.
  10. Mladý hasič se zavazuje, že bude jednotlivá ustanovení tohoto desatera respektovat, dodržovat a tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem a podpisem svých zákonných zástupců.

V Nedakonicích, dne 16. 09. 2016.